Prezentare

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea principiului egalităţii de şanse şi crearea de perspective şi oportunităţi ocupaţionale destinate pentru un grup ţintă de minim 328 persoane. Măsurile propuse acţionează cu predilecţie pentru integrarea femeilor şi grupurilor vulnerabile pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă dinamică, ceea ce presupune creşterea competitivităţii economice şi a nivelului lor de trai, dar şi obţinerea unei mai mari coeziuni sociale. Obiectivul este în concordanţă cu obiectivele POSDRU şi DMI 6.3, întrucât susţine dezvoltarea capitalului uman prin oferirea unor cursuri de calificare şi perfecţionare, respectiv cursuri de iniţiere/specializare/perfecţionare în domeniul antreprenorial şi promovarea principiului egalităţii de şanse.

Proiectul va contribui totodată la creşterea nivele lor de trai şi de calificare în judeţul Cluj, Regiunea de Nord-Vest. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni, prin intermediul celor mai potrivite direcţii de acţiune: organizarea de cursuri de calificare şi perfecţionare, corespunzătoare cu nevoile pieţei locale şi desfăşurarea de campanii de conştientizare. Proiectul va forma şi o serie de specialişti în arealul instruirii profesionale pentru calificare/recalificare şi profesionalizare a forţei de muncă. Atingerea acestui obiectiv va determina beneficii pe termen lung: promovarea unei informări aprofundate în ceea ce priveşte egalitatea de şanse, diminuarea discriminării la locul de muncă şi în ascensiunea profesională, motivarea iniţiativelor antreprenoriale în rândul femeilor, cât şi profesionalizarea ori perfecţionarea (categoriilor implicate în proiect) în domenii sustenabile.

Gradul de conştientizare cu privire la bunele practici privitoare la egalitatea de şanse şi de gen vor genera pentru comunitate noi resurse ale capitalului uman şi vor ajuta la stabilirea unor repere strategice concludente pentru acest sector al cărui centru de interes este formarea profesionala continuă, pe tot parcursul vieţii, calificarea/recalificarea în funcţie de oportunităţile validate economic. Scopul final este de a spori gradul de ocupare al forţei de muncă în judeţul Cluj, de a orienta şi pregăti potenţialii angajaţi în domeniile solicitate de firmele şi organizaţiile locale. Implementarea proiectului vizează 3 componente strategice:

  1. furnizarea de cursuri de calificare şi antreprenoriat, conform legislaţiei în vigoare, pentru îmbunătăţirea competentelor;
  2. creşterea gradului de informare privind principiile promovate prin proiect şi a beneficiilor acestuia;
  3. facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii a grupului ţintă şi a altor persoane, care vor beneficia de rezultatele proiectului.

Proiectul răspunde obiectivului general al POS-DRU prin care se urmăreşte dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia prin corelarea FPC cu cerinţele pieţei muncii.

Share This