Legislaţia în domeniul antreprenorial

LEGĂTURI UTILE ANTREPRENORILOR

DOCUMENTE GENERALE NECESARE PENTRU ÎNFIINȚAREA DE SOCIETĂȚI

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

Legi

Legea nr. 31/1990 Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 26/1990 Republicată, privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Titlul V – Cartea I, privind grupurile de interes economic, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 

Ordonanțe

O.U.G. nr. 28/2014 

potrivit art. III din O.U.G. nr. 28/2014, art. 33 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, în sensul că, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepția activităților prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) și g), care se acordă gratuit

O.U.G. nr. 99/2006

privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare

O.U.G. nr. 52/2008

modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului

O.U.G. nr. 44/2008

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare

O.U.G. nr. 116/2009

pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

O.U.G. nr. 43/2010

pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

O.U.G. nr. 6/2011

pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți, cu modificările ulterioare

O.U.G. nr. 2/2012

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile

 

Hotărâri

H.G. nr. 885/1995

republicată, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, republicată

H.G. nr. 166/2003

privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie

H.G. nr. 1296/2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 187/2007

privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

HG nr. 322/2008

privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu modificările ulterioare

HG nr. 96/2011

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

HG nr. 902/2012

privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

Ordine

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/2014

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 599/C/2008

pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr 3444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general / director general adjunct la ONRC și director / director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1788/C/2011

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Ordinul ministrului justiţiei nr. 3117/C/2004

privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1692/C/2006

privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului nr. 520/C/2007

privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari

Ordinul ministrului justiţiei nr. 521/C/2007

privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă, copii certificate de pe actele de procedură publicate şi furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă

Ordinul ministrului justiţiei nr. 3444/C/2007

privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1.494/C/2008

privind încasarea de către oficiile registrului comerţului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenţa de soluţionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comerţului

Ordinul ministrului justiţiei şi libertătilor nr. 1355/C/2009

pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/2010

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Ordinul ministrului justiţiei nr. 492/C/2012

privind aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

 

Decizii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 10/2006 

asupra recursului în interesul legii privind aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată

sursa: ONRC, Monitorul Oficial

SRL sau PFA ? – în curând

SRL-D – în curând

Surse de finanțare pentru întreprinzători – în curând

Share This